Săriți la conținut Săriți la navigarea principală Săriți la subsol

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Otelec

2022

Hotărârea 16/2022 Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-ecologici, cofinanțarea și participarea la Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru ibiectivul de investiție: ”ÎNFINȚAREA ȘI EXTINDERE REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELO NATURALE ÎN UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ SUD”

Hotărârea 15/2022 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Otelec nr. 25/31/03.2021

Hotărârea 14/2022 Privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor

Hotărârea 13/2022 Privind darea în folosință gratuită a bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Comunei Otelec către unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică în scopul și cu destinația desfășurării procesului de învățământ

Hotărârea 12/2022 Privind participarea Comunei Otelec la ”Programul Național de Redresare și Reziliere, Componenta C10- Fondul local- Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ”ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA OTELEC, JUDEȚUL TIMIȘ”

Hotărârea 11/2022 Privind constituirea comisiei de atribuire a locuințelor, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, aprobarea criteriilor și lista cu acte justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe precum și procedura de repartizare a locuințelor

Hotărârea 10/2022 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual

Hotărârea 9/2022 Privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statutului în domeniului public al Comunei Otelec

Hotărârea 8/2022 Privind aprobarea regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat în Comuna Otelec și modalitatea de încasare a taxelor aferente

Hotărârea 7/2022 Privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile -terenuri agricole situate în extravilanul Comunei Otelec

Hotărârea 6/2022 Privind aprobarea modificăriilor Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ SUD(”ADI GAZ TIMIȘ SUD”)

Hotărârea 5/2022 Privind încetarea de drept, prin demisie a mandatului de consilier local a doamnei Talpai Adela

Hotărârea 4/2022 Privind aprobarea bugetului local al Comunei Otelec pentru anul 2022

Hotărârea 3/2022 Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Comunei Otelec

Hotărârea 2/2022 Privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Comunei Otelec

Hotărârea 1/2022 Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiari de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

2021

Hotărârea 69/2021 Privind aprobarea Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Hotărârea 68/2021 Privind aprobarea Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2021

Hotărârea 67/2021 Privind organizarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat al Comuneo Otelec pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea 66/2021 Privind înființarea obiectivului de interes public local ”Portul comercial pe Canalul Bega” în Comuna Otelec, Jud. Timiș

Hotărârea 65/2021 Privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentarea intereselor Comunei Otelec

Hotărârea 64/2021 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Hotărârea 63/2021 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Otelec

Hotărârea 62/2021 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sericiului Public Comunitare Local de Evidență a Persoanelor Comuna Otelec

61 – Hotararea nr. 61-2021 Privind stabilirea limitei maxime a consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele si utilajele aflate in dotarea Comunei Otelec

60 – Hotararea nr. 60-2021 Privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit d-lui Farkas Zoltan Roland, prin HCL Comuna Otelec nr. 52-2020

59 – Hotararea nr.59-2021 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din Judetul Timis

59 – Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis-sept. 2021 (1)

58-3 – Hotararea nr. 58-2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 44-2021

58-2 – Hotararea nr. 58-2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 44-2021

58-1 – Hotararea nr. 58-2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 44-2021

57-3 – Hotararea nr. 57-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Modernizare strazi in comuna Otelec judetul Timis

57-2 – Hotararea nr. 57-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Modernizare strazi in comuna Otelec judetul Timis

57-1 – Hotararea nr. 57-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Modernizare strazi in comuna Otelec judetul Timis

56-3 – Hotararea nr. 56-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Realizare Retea de canalizare, statie de epurare

56-2 – Hotararea nr. 56-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Realizare Retea de canalizare, statie de epurare

56-1 – Hotararea nr. 56-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Realizare Retea de canalizare, statie de epurare

55 – Hotararea nr. 55-2021 privind rectificarea bugetului local din 28 octombrie 2021

54 – Hotararea nr. 54-2021 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Otelec cu Regulamentul Local de urbanism aferent

54 – RLU_PUG Otelec

54 – 122-5.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Proprietatea asupra terenurilor. 5000

54 – 122-5.1-PUG Otelec. Otelec. Proprietatea asupra terenurilor. 5000

54 – 122-4.2.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Reglementari edilitare. Retele electrice si telecomunicatii

54 – 122-4.1.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Reglementari edilitare. Alimentare cu apa si canalizare

54 – 122-4.1.1-PUG Otelec. Otelec. Reglementari edilitare. Alimentare cu apa si canalizare

54 – 122-3.2.1-PUG Otelec. Otelec. Reglementari urbanistice propuse. 5 000

54 – 122-3.1 Strategia de dezvoltare spatiala

54 – 122-2.2.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Situatia existenta. Sinteza disfunctionalitatii. 5 000

54 – 122-2.2.1-PUG Otelec. Otelec. Situatia existenta. Sinteza disfunctionalitatii. 5 000

54 – 122-2.1.4 Situația existentă. Mobilitate

54 – 122-2.1.3 Situația existentă. Potential de dezvoltare

54 – 122-2.1.2 Situația existentă. Analiza functionala

54 – 122-2.1.1 Situația existentă. Morfologia urbana

54 – 122-1.3-PUG Otelec. Incadrare in teritoriu. 25000

54 – 122-1.2-PUG Otelec. Context suprateritorial 50000

54 – 122-1.1-PUG Otelec. Context euroregional. 200000

53 – Hotararea nr. 53-2021 privind rectificarea bugetului local din 30 septembrie 2021

52 – Hotararea nr. 52-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

51-2 – Hotararea nr. 51-2021 privind modificarea Hotararii nr. 39-2021

51-1 – Hotararea nr. 51-2021 privind modificarea Hotararii nr. 39-2021

50 – Hotararea nr. 50-2021 privind rectificarea bugetului local din 26 august 2021

49 – Hotararea nr.49-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,,Modernizare strazi -strada Salcamilor Tronson I si Tronson II Iohanisfeld

48 – Hotararea nr.48-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,,Modernizare strazi -strada Lunga Otelec

47 – Hotararea nr.47-2021 privind rectificarea bugetului local al com.Otelec din 06 august 2021

46 – Hotararea nr.46-2021 privind aprobarea modificarii Hcl 15-2020 privind aprobarea contractului de comodat Farmacie Otelec si Iohanisfeld

45 – Hotararea nr.45-2021 privind aprobarea incheierii contract comodat Cabinet stomatologic Iohanisfeld

44 – Hotararea nr.44-2021 privind modificarea HCL NR.34-2021privind aprobarea ststultului de functii pt. anul 2021

43 – Hotararea nr.43-2021 privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ADID TIMIS

42 – Hotararea nr.42-2021 privind rectificarea bugetului local din data de 29iulie 2021

41 – Hotararea nr.41-2021privind alegerea presedintelui de sedinta pt.trei sedinte consecutive

40 – Hotararea nr.40-2021 privind modificarea HCL NR.59-30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al SPCLEP OTELEC

39 – Hotararea nr.39-2021 privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Otelec privind principalele manifestari cultural-artistice si sportive pt.anul 2021

38 – Hotararea nr.38-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

37 – Hotararea nr. 37-2021 privind aprobarea arondarii UAT FOIENI la SPCLEP OTELEC

36 – Hotararea nr. 36 privind aprobarea Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare

35 – Hotararea nr. 35-2021 privind rectificarea suprafetei de teren CF. NR. 400013

34 – Hotararea nr.34-2021 privind modificarea HCL nr. 26-31.03.2021

33-6 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-5 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-4 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-3 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-2 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-1 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

32 – Hotararea nr. 32-2021 privind aprobarea alipirii a doua imobile teren CF. 400555 si CF. 400517

31 – Hotararea nr. 31-2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica imob.inscris in CF. nr.401117

30 – Hotararea nr.30-2021 privind aprobarea aderarii Comunei Otelec la Asociatia -Societatea Metropolitana de transport Timisoara

29 – Hotararea nr.29-2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CL.

28-2 – Hotararea nr.28-2021 privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice,organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari, spre adoptare CL

28-1 – Hotararea nr.28-2021 privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice,organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari, spre adoptare CL

27 – Hotararea nr. 27-2021 privind modif.Hotararii CL nr. 24-31.01.2018

26 – Hotararea nr.26-2021 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului com. Otelec

25 – Hotararea nr. 25-2021 privind includerea de noi mijloace fixe (bunuri proprietate publica)

24 – Hotararea nr.24-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

23 – Hotararea nr.23-2021privind aprobarea modificarii supraf.imobil CF 400517

22 – Hotarare nr.22 privind apobarea modificarii supraf.imobil inscrid CF 400555

21 – Hotararea nr.21-2021 privind alegerea viceprimarului Comunei Otelec

20-2 – Hotararea nr. 20-2021 privind aprobarea Regulamentului de gestionare a cainilor cu stapan din comuna Otelec

20-1 – Hotararea nr. 20-2021 privind aprobarea Regulamentului de gestionare a cainilor cu stapan din comuna Otelec

19 – Hotararea nr. 19-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de consiliu local din 28 ianuarie 2021

19 – proces 28 ianuarie

18 – Hotararea nr. 18-2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 25 februarie 2021

17 – Hotararea nr. 17-2021 privind aderarea ca si membru in Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in judetul Timis

16 – Hotararea nr. 16-2021 privind stabilirea taxei de inchiriere buldoexcavator

15 – Hotararea nr. 15-2021 privind anularea taxei de coserit in comuna Otelec judetul Timis

14 – Hotararea nr. 14-2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

13 – Hotararea nr. 13-2021 privind completarea HCL nr. 63-2020 privind prganizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local Otelec

12-2 – Hotararea nr. 12-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Otelec din data de 04.01.2021

12-1 – Hotararea nr. 12-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Otelec din data de 04.01.2021

11 – Hotararea nr. 11-2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Otelec din 28 ianuarie 2021

10 – Hotararea nr. 10-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive

9 – Hotararea nr. 9-2021 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec pentru anul scolar 2021-2022

8 – Hotararea nr. 8-2021 privind aprobarea incheierii unui contract in continuare de consultanta juridica pe anul 2021

7 – Hotararea nr. 7 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2021

6 – Hotararea nr. 6-2021 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de consultanta achizitii publice anul 2021

5 – Hotararea nr. 5-2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

4 – Hotararea nr. 4-2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

3 – Hotararea nr. 3-2021 privind validarea Dispozitiei nr. 115-22.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

2 – Hotararea nr. 2-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL din 17.12.2020

1 – Hotararea nr. 1-2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara A Consiliului Local din 04 ianuarie 2021

2020

81 – Hotararea nr. 81-2020 privind inregistrarea Primariei Otelec in SNEP plata online impozite si taxe

80 – Hotararea nr. 80-2020 privind rectificarea bugetului local al comunei din 17 decembrie 2020

79 – Hotararea nr. 79-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din 11.12.2020

78 – Hotararea nr. 78-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extroardinara de consiliu din 17 decembrie 2020

77 – Hotararea nr. 77-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela DS44 Otelec

76 – Hotararea nr. 76-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela DS68 Otelec

75 – Hotararea nr. 75-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela A1 Otelec

74 – Hotararea nr. 74-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela PS6 Otelec

73 – Hotararea nr. 73-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela A30 Otelec

72 – Hotararea nr. 72-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela CC 39 Otelec

71 – Hotararea nr. 71-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului situat in parcela HC C 41 Otelec

71 – Hotararea nr. 71-2019 privind aprobarea ordinii de zi sedinta consiliu din 08 noiembrie 2019

70 – Hotararea nr. 70-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela HC 27 Otelec

69 – Hotararea nr. 69-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela A40 Otelec

68 – Hotararea nr. 68-2020 privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a imobilului din parcela HC 19 proprietate privata a comunei

67 – Hotararea nr. 67-2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Otelec in relatia cu AFIR

66 – Hotararea nr. 66-2020 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec pentru anul scoalr 2021-2022

65 – Hotararea nr. 65-2020 privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2020 pentru bugetul local

64 – Hotararea nr. 64-2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Otelec din 11 decembrie 2020

63 – Hotararea nr. 63-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Otelec

62 – Hotararea nr. 62-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 11 decembrie 2020

61 – Hotararea nr. 61-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

60 – Hotararea nr. 60-2020 privind aprobarea acordarii dreptului de servitute de vedere , amplasare constructie pe limita de proprietate Haiduc Alexandru

59 – Hotararea nr. 59-2020 privind rectificarea bugetului local din 18 septembrie 2020

58 – Hotararea nr. 58-2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de Consiliu Local din 31.08.2020

56 – Hotararea nr. 56-2020 privind aprobarea procesului-verbal al CL din data 31.07.2020

55 – Hotararea nr. 55-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 31 august 2020

54 – Hotararea nr. 54-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

53 – Hotararea nr. 53-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

52 – Hotararea nr. 52-2020 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

51 – Hotararea nr. 51-2020 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii 15-2003

50 – Hotararea nr. 50-2020 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2020

49 – Hotararea nr. 49-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 29.06.2020

48 – Hotararea nr. 48-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din 31 iulie 2020

47 – Hotararea nr. 47-2020 privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice , organizatorice , termenele si circulatia poriectelor de hotarari

46 – Hotararea nr. 46-2020 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2020

45 – Hotararea nr . 45-2020 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2019

44 – Hotararea nr. 44-2020 privind aprobarea procesului verbal al CL din data de 15.06.2020

43 – Hotararea nr. 43-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 29 iunie 2020

42 – Hotararea nr. 42-2020 privind rectificarea bugetului local Otelec din 15 iunie 2020

41 – Hotararea nr. 41-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 28.05.2020

40 – Hotararea nr. 40-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL din 15 iunie 2020

39 – Hotararea nr. 39-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

38 – Hotararea nr. 38-2020 privind aprobarea vanzarii imobilului teren in suprafata de 2877 mp inscris in CF nr. 400510

37 – Hotararea nr. 37-2020 privind aprobarea vanzarii imobilului teren in suprafata de 691 mp inscris in CF nr. 400476

36 – Hotararea nr. 36-2020 privind aprobarea vanzarii imobilului teren in suprafata de 539 mp , inscris in CF nr. 400548

35 – Hotararea nr. 35-2020 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec 2020

34 – Hotararea nr. 34-2020 privind infiintarea Unitatii locale de sprijin in combaterea bolilor al comunei Otelec

33 – Hotararea nr. 33-2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de CL din 30.04.2020

32 – Hotararea nr. 32-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local din data de 28 mai 2020

31 – Hotararea nr. 31-2020 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC S.A

30 – Hotararea nr. 30-2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 66-25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Otelec

29 – Hotararea nr. 29-2020 privind aprobarea procesului verbal ai sedintei din 18.03.2020

28 – Hotararea nr. 28-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta din 30 aprilie

27 – Hotararea nr. 27-2020 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului teren CF nr. 401417 Otelec

26 – Hotararea nr. 26-2020 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica pentru anul 2020

25 – Hotararea nr. 25-2020 privind validarea mandatului de consilier local Varga Iosif

24 – Hotararea nr. 24-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 21.02.2020

23 – Hotararea nr. 23-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extroridinara din 18 martie

22 – Hotararea nr. 22-2020 privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Sud

21 – Hotararea nr. 21-2020 privind incadrarea personalului din cadrul Primariei comunei Otelec

2022

20-2 – Hotararea nr. 20-2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2020

20-1 – Hotararea nr. 20-2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2020

20 – anexa4

20 – anexa3

20 – anexa1

19 – Hotararea nr. 19-2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind anularea taxri de coserit in comuna Otelec

18 – Hotararea nr. 18-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

17 – Hotararea nr. 17-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 29 ianuarie 2020

16 – Hotararea nr. 16-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a consiliului local din data de 21 februarie 2020

15 – Hotararea nr. 15-2020 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru farmacie in localitatile Otelec si Iohanisfeld

14 – Hotararea nr. 14-2020 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru Cabinet de medicina generala Otelec si Iohanisfeld

13 – Hotararean nr. 13-2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Otelec si Kozma Daniela

12 – Hotararea nr. 12-2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

11 – Hotararea nr. 11-2020 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

10 – Hotararea nr. 10-2020 privind validarea Inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita

9 – Hotararea nr. 9-2020 privind actualizarea comisiei de analizare a dosarelor depuse in temeiul Legii 15-2003

8 – Hotararea nr. 8-2020 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase

7 – Hotararea nr. 7-2020 privind actualizarea Devizului general si a sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire- extindere Primarie in localitatea Otelec

6 – Hotararea nr. 6-2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 08.01.2020

5 – Hotararea nr. 5-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 29 ianuarie 2020

4 – Hotararea nr. 4-2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local al anior precedenti

3 – Hotararea nr. 3-2020 privind validarea dispozitiei nr. 114-24.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe trim IV 24 DECEMBRIE 2019

2 – Hotararea nr. 2-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de CL din data de 20 decembrie 2019

1 – Hotararea nr. 1-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 8 ianuarie 2020

2019

91 – Hotararea nr. 91-2019 privind algerea presedintelui de sedinta 20 decembrie 2019

90 – Hotararea nr. 90-2019 privind aprobarea Retelei scolare comuna Otelec pentru anul 2020-2021

89 – Hotararea nr. 89-2019 privind rectificarea bugetului 20 decebmrie 2019

88 – Hotararea nr. 88-2019 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de CL din 16 decembrie 2019

87 – Hotararea nr. 87-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL din data de 20 decembrie 2019

86 – Hotararea nr. 86-2019 privind aprobarea tarifelor unice si a tarifelor distincte practicate de catre RETIM ECOLOGIC S.A

85 – Hotararea nr. 85-2019 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru sediul de Politie Otelec

84 – Hotararea nr. 84-2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si speciale pentru anul 2020

84 – tablou impozite an 2020

83 – Hotararea nr. 83-2019 privind rectificarea bugetului local 16 decembrie 2019

82 – Hotararea nr. 82-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 28 noiembrie 2019

81 – Hotararea nr. 81-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 16 decembrie 2019

80 – Hotararea nr. 80-2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cojocariu Costica Ionut

79 – Hotararea nr. 79-2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante

78 – Hotararea nr. 78-2019 privind aprobarea retelei scolare comuna Otelec anul scolar 2020-2021

77 – Hotararea nr. 77-2019 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Otelec din 08 noiembrie 2019

76 – Hotararea nr. 76-2019 privind aprobarea ordinii de zi sedinta consiliu din 28 noiembrie 2019

75 – Hotararea nr. 75-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

74 – Hotararea nr. 74-2019 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contrac tului achizitionare utilaje si echipamente serviciu gospodarire comunala

73 – Hotararea nr. 73-2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Otelec din data de 08 noiembrie 2019

72 – Hotararea nr. 72-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 30 .10.2019

70 – Hotararea nr. 70-2019 privind componenta echipei mobile la nivelul comunei Otelec pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica si aprobarea ROF

70 – regulament asistenta

69 – Hotararea nr. 69-2019 privind aprobarea procesului verbal din sedinta de consiliu din 25.09.2019

68 – Hotararea nr. 68-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 30 octombrie 2019

67 – Hotararea CL nr. 67-2019 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului programului de functionare si a autorizatiei de functionare activitat comerciale

66 – Hotararea CL nr. 66-2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Otelec

66 – regulament CL

65 – Hotararea CL nr. 65-2019 privind rectificarea bugetului local data 25 septembrie 2019

65 – anexe h 65

64 – Hotararea CL nr. 64-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de Consiliu Local din 7 august 2019

64 – PV 7 AUG

63 – Hotararea CL nr. 63-2019 privind convocarea Consiliului Local

62 – Hotararea CL nr. 62-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

61 – Hotararea CL nr. 61-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din 30 iulie 2019

61 – pv 30.07

60 – Hotararea CL nr. 60-2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de consliu di 07 august 2019

59 – Hotararea CL nr. 59-2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea SPCLEP Otelec

59 – regulament

58 – Hotararea CL nr. 58-2019 privind executia bugetara pe trimestrul II2019

58 – bilant 30.06

57 – Hotararea CL NR. 57-2019 privind aprobarea porcesului verbal al sedintei de consiliu din data de 26 iunie 2019

57 – pv iunie

56 – Hotararea CL nr. 56-2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30 iulie 2019

55-11 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-10 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-9 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-8 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-7 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-6 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-5 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-4 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-3 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-2 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-1 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

54-6 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-5 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-4 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-3 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-2 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-1 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

53 – Hotararea CL nr. 53-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 26 iunie 2019

52-2 – Hotararea CL nr. 52-2019 privind alegerea viceprimarului comunei Otelec

52-1 – Hotararea CL nr. 52-2019 privind alegerea viceprimarului comunei Otelec

51 – Hotararea CL nr. 51-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

50 – Hotararea CL nr. 50-2019 privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala ADID in anul 2019

49-6 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-5 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-4 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-3 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-2 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-1 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

48-3 – Hotararea CL nr. 48-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA

48-2 – Hotararea CL nr. 48-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA

48-1 – Hotararea CL nr. 48-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA

47-6 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-5 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-4 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-3 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-2 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-1 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

46 – Hotararea CL NR. 46-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 mai 2019

45-4 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

45-3 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

45-2 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

45-1 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

44-3 – Hotararea CL nr. 44-2019 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec an scoalr 2019-2020

44-2 – Hotararea CL nr. 44-2019 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec an scoalr 2019-2020

44-1 – Hotararea CL nr. 44-2019 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec an scoalr 2019-2020

43-14 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-13 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-12 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-11 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-10 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-9 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-8 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-7 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-6 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-5 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-4 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-3 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-2 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-1 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

42-11 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-10 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-9 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-8 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-7 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-6 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-5 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-4 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-3 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-2 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-1 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

41-2 – Hotararea CL nr. 41-2019 privind incetarea mandatului de viceprimar al comunei Otelec a doamnei Kuti Klara ca uramre a demisiei

41-1 – Hotararea CL nr. 41-2019 privind incetarea mandatului de viceprimar al comunei Otelec a doamnei Kuti Klara ca uramre a demisiei

40-2 – Hotararea CL nr. 40-2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor Programul pentru scoli al Romaniei

40-1 – Hotararea CL nr. 40-2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor Programul pentru scoli al Romaniei

38-2 – HOTARAREA CL NR. 38-2019 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI SEDINTA 24 APRILIE 2019

38-1 – HOTARAREA CL NR. 38-2019 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI SEDINTA 24 APRILIE 2019

37-2 – Hotararea CL nr. 37-2019 privind aprobarea incheierii unui contract cadru de prestari servicii in domeniul achizitiilor publice

37-1 – Hotararea CL nr. 37-2019 privind aprobarea incheierii unui contract cadru de prestari servicii in domeniul achizitiilor publice

36-9 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-8 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-7 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-6 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-5 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-4 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-3 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-2 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-1 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

35 – Hotararea CL nr. 35-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 30 martie 2019

34-2 – Hotararea CL nr. 34-2019 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL in Adunarea Generala ordinara a ADI aPA cANAL tIMIS

34-1 – Hotararea CL nr. 34-2019 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL in Adunarea Generala ordinara a ADI aPA cANAL tIMIS

33 – Hotararea CL nr. 33-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

32-3 – Hotararea CL nr. 32-2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

32-2 – Hotararea CL nr. 32-2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

32-1 – Hotararea CL nr. 32-2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

31-2 – Hotararea CL nr. 31-2019 privind aprobarea amplsamentului statiilor publice pentru imbarcarea si debarcarea persoanelor transportate prin serviciile de transport

31-1 – Hotararea CL nr. 31-2019 privind aprobarea amplsamentului statiilor publice pentru imbarcarea si debarcarea persoanelor transportate prin serviciile de transport

30-5 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-4 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-3 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-2 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-1 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

29 – Hotararea CL nr. 29-2019 privind desemnarea coordonatorului de activitati desfasurate la nivelul S.P.C.L.E.P Otelec

28 – Hotararea CL nr. 28-2019 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica pe anul 2019

27-2 – Hotararea CL nr. 27-2019 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

27-1 – Hotararea CL nr. 27-2019 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

26-2 – Hotararea CL nr. 26-2019 privind actualizarea comisiei de analiza a dosarelor depuse in baza Legii 15-2003

26-1 – Hotararea CL nr. 26-2019 privind actualizarea comisiei de analiza a dosarelor depuse in baza Legii 15-2003

25-2 – Hotararea CL nr. 25-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan identificator unic 400649

25-1 – Hotararea CL nr. 25-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan identificator unic 400649

24-2 – Hotararea CL nr. 24-2019 privind dezlipirea imobilului sutat in comuna Otelec extravilan Otelec avand identificator unic 400650

24-1 – Hotararea CL nr. 24-2019 privind dezlipirea imobilului sutat in comuna Otelec extravilan Otelec avand identificator unic 400650

23-2 – Hotararea CL nr. 23-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Otelec identificator unic 400598

23-1 – Hotararea CL nr. 23-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Otelec identificator unic 400598

22-10 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-9 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-8 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-7 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-6 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-5 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-4 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-3 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-2 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-1 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

21-2 – Hotararea CL nr. 21-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 28 feburarie 2019

21-1 – Hotararea CL nr. 21-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 28 feburarie 2019

20-3 – Hotararea CL nr. 20-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa si statie de tratare localitatea Iohanisfeld

20-2 – Hotararea CL nr. 20-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa si statie de tratare localitatea Iohanisfeld

20-1 – Hotararea CL nr. 20-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa si statie de tratare localitatea Iohanisfeld

19-3 – Hotararea CL nr. 19-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa in localitatea Otelec pentru anul 2019

19-2 – Hotararea CL nr. 19-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa in localitatea Otelec pentru anul 2019

19-1 – Hotararea CL nr. 19-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa in localitatea Otelec pentru anul 2019

18-3 – Hotararea CL nr. 18-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire – extindere primarie in localitate Otelec

18-2 – Hotararea CL nr. 18-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire – extindere primarie in localitate Otelec

18-1 – Hotararea CL nr. 18-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire – extindere primarie in localitate Otelec

17-6 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-5 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-4 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-3 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-2 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-1 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

16-4 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

16-3 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

16-2 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

16-1 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

15-3 – Hotararea CL nr. 15-2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019

15-2 – Hotararea CL nr. 15-2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019

15-1 – Hotararea CL nr. 15-2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019

14-4 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

14-3 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

14-2 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

14-1 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

13-2 – Hotararea CL. nr. 13-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400541

13-1 – Hotararea CL. nr. 13-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400541

12-2 – Hotararea CL nr. 12-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400651

12-1 – Hotararea CL nr. 12-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400651

11-2 – Hotararea CL nr. 11-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 401217

11-1 – Hotararea CL nr. 11-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 401217

10-2 – Hotararea CL nr. 10-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401534

10-1 – Hotararea CL nr. 10-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401534

9-2 – Hotararea CL nr. 9-2019 privind dezlipirea imobilului situat in Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 400590

9-1 – Hotararea CL nr. 9-2019 privind dezlipirea imobilului situat in Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 400590

8-2 – Hotararea CL nr. 8-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401432

8-1 – Hotararea CL nr. 8-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401432

7-9 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-8 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-7 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-6 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-5 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-4 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-3 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-2 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-1 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

6-2 – Hotararea CL nr. 6-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019

6-1 – Hotararea CL nr. 6-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019

5-2 – Hotararea CL nr. 5-2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local

5-1 – Hotararea CL nr. 5-2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local

4-3 – Hotararea CL nr. 4-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SA

4-2 – Hotararea CL nr. 4-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SA

4-1 – Hotararea CL nr. 4-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SA

3-3 – Hotararea CL nr. 3-2019 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec an 2019-2020

3-2 – Hotararea CL nr. 3-2019 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec an 2019-2020

3-1 – Hotararea CL nr. 3-2019 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec an 2019-2020

2-6 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-5 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-4 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-3 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-2 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-1 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

1 – Hotararea CL nr. 1-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din 7 ianurie 2019

2018

93 – Hotararea CL nr. 93-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

92-2 – Hotararea CL nr. 92-2018 privind intabularea unor strazi din comuna Otelec

92-1 – Hotararea CL nr. 92-2018 privind intabularea unor strazi din comuna Otelec

90-29 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-28 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-27 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-26 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-25 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-24 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-23 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-22 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-21 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-20 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-19 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-18 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-17 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-16 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-15 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-14 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-13 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-12 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-11 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-10 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-9 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-8 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-7 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-6 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-5 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-4 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-3 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-2 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-1 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

89-6 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-5 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-4 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-3 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-2 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-1 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

88-5 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-4 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-3 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-2 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-1 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

87 – Hotararea CL nr. 87-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 28 decembrie 2018

86 – Hotararea CL nr. 86-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 17 decembrie 2018

85-8 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-7 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-6 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-5 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-4 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-3 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-2 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-1 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

84-11 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-10 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-9 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-8 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-7 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-6 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-5 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-4 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-3 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-2 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-1 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

83-2 – Hotararea CL nr. 83-2018 privind intabularea DS 67 din comuna Otelec localitatea Otelec

83-1 – Hotararea CL nr. 83-2018 privind intabularea DS 67 din comuna Otelec localitatea Otelec

82-30 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-29 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-28 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-27 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-26 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-25 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-24 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-23 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-22 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-21 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-20 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-19 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-18 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-17 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-16 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-15 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-14 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-13 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-12 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-11 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-10 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-9 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-8 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-7 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-6 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-5 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-4 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-3 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-2 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-1 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

81-10 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-9 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-8 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-7 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-6 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-5 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-4 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-3 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-2 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-1 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

80-6 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-5 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-4 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-3 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-2 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-1 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

79 – Hotararea CL nr. 79-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 2018

78 – Hotararea CL nr. 78-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

77-2 – Hotararea CL nr. 77-2018 privind aprobarea incheierii Acordului de colaborare cu AJOFM Timis

77-1 – Hotararea CL nr. 77-2018 privind aprobarea incheierii Acordului de colaborare cu AJOFM Timis

76-10 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-9 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-8 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-7 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-6 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-5 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-4 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-3 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-2 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-1 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

75-5 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-4 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-3 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-2 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-1 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

74 – Hotararea CL nr. 74-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 24 octombrie 2018

73-3 – Hotararea CL nr. 73-2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul regional de dezvlotare a infrastructurii de apa

73-2 – Hotararea CL nr. 73-2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul regional de dezvlotare a infrastructurii de apa

73-1 – Hotararea CL nr. 73-2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul regional de dezvlotare a infrastructurii de apa

72-5 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-4 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-3 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-2 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-1 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

71-10 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-9 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-8 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-7 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-6 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-5 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-4 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-3 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-2 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-1 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

70-6 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-5 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-4 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-3 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-2 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-1 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

69 – Hotararea CL nr. 69-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 26 septembrie 2018

68-2 – Hotararea CL nr. 68-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

68-1 – Hotararea CL nr. 68-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

68 – Hotarare consiliu local privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte

67-2 – Hotararea CL nr. 67-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita L 15-2003

67-1 – Hotararea CL nr. 67-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita L 15-2003

67 – Hotararea consiliului local privind validarea terenurilor disponibile pentru atribuire

66-2 – Hotararea CL nr. 66-2018 privind constatarea apartenentei la doemniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane

66-1 – Hotararea CL nr. 66-2018 privind constatarea apartenentei la doemniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane

66 – Hotararea consiliului local privind apartenenta la domeniul privat al terenului CF 401012

65 – Hotararea CL nr. 65-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

65 – Hotarare consiliu local privind alegereea presedintelui de sedinta

64-10 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-9 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-8 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-7 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-6 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-5 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-4 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-3 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-2 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-1 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64 – Hotarare de consiliu privind rectificarea bugetului luna august ziua 28 an 2018

63-4 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63-3 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63-2 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63-1 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63 – Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 09.07.2018

62-8 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-7 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-6 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-5 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-4 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-3 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-2 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-1 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62 – Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.06 .2018

61 – Hotararea CL nr. 61-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 28 august 2018

61 – Hotarare aprobare ordine de azi

60-5 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-4 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-3 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-2 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-2 – Hotararea CL nr. 59-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 500 mp doamnei Pop Simona – CF 400532 iOHANISFELD

60-1 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-1 – Hotararea CL nr. 59-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 500 mp doamnei Pop Simona – CF 400532 iOHANISFELD

58-4 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

58-3 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

58-2 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

58-1 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

57 – Hotararea CL nr. 57-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 27 iunie 2018

56-10 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-9 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-8 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-7 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-6 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-5 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-4 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-3 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-2 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-1 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

55-7 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-6 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-5 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-4 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-3 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-2 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-1 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

54 – Hotararea CL nr. 54-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 12 iunie 2018

53 – Hotararea CL nr. 53-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

52-2 – Hotararea CL NR. 52-2018 privind stabilirea si sanctionarea faptelor legate de colectarea neselectiva care constutie contraventii

52-1 – Hotararea CL NR. 52-2018 privind stabilirea si sanctionarea faptelor legate de colectarea neselectiva care constutie contraventii

51-5 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-4 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-3 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-2 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-1 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

50-2 – Hotararea CL nr. 50-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

50-1 – Hotararea CL nr. 50-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

49-2 – Hotararea CL nr. 49-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii 15-2003

49-1 – Hotararea CL nr. 49-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii 15-2003

48-3 – Hotararea CL nr. 48-2018 privind conmstatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane situate in comuna

48-2 – Hotararea CL nr. 48-2018 privind conmstatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane situate in comuna

48-1 – Hotararea CL nr. 48-2018 privind conmstatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane situate in comuna

47-10 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-9 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-8 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-7 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-6 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-5 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-4 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-3 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-2 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-1 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

46 – Hotararea CL nr. 46-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 30 mai 2018

45-2 – Hotararea CL nr. 45-2018 privind inchirierea prin atribuire directa a terenurilor disponibile cu destinatia pasune , proprietate privata comuna Otelec

45-1 – Hotararea CL nr. 45-2018 privind inchirierea prin atribuire directa a terenurilor disponibile cu destinatia pasune , proprietate privata comuna Otelec

44-2 – Hotararea CL nr. 44-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp domnului Pascu Adrian Ionel – CF 400499 Iohanisfeld

44-1 – Hotararea CL nr. 44-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp domnului Pascu Adrian Ionel – CF 400499 Iohanisfeld

43-2 – Hotararea CL nr. 43-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp numitilor IFRIM NICOLETA si BIG PETRU – CF 400544 Iohanisfeld

43-1 – Hotararea CL nr. 43-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp numitilor IFRIM NICOLETA si BIG PETRU – CF 400544 Iohanisfeld

42-6 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-5 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-4 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-3 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-2 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-1 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

41-6 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-5 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-4 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-3 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-2 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-1 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

40-2 – Hotararea CL nr. 40-2018 privind aprobarea ordnii de zi sedinta ordinara 25 aprilie 2018

40-1 – Hotararea CL nr. 40-2018 privind aprobarea ordnii de zi sedinta ordinara 25 aprilie 2018

39-10 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-9 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-8 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-7 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-6 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-5 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-4 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-3 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-2 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-1 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

38-8 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-7 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-6 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-5 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-4 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-3 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-2 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-1 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

37 – Hotararea CL nr. 37-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 26 martie 2018

36 – Hotararea CL nr. 36-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

35-5 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-4 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-3 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-2 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-1 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

34-2 – Hotararea CL nr. 34-2018 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

34-1 – Hotararea CL nr. 34-2018 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

33 – Hotararea CL nr. 33-2018 privind imputernicirea domnului secretar Talpai Gabor Ianos

32-5 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-4 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-3 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-2 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-1 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

31-12 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-11 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-10 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-9 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-8 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-7 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-6 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-5 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-4 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-3 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-2 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-1 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

30-5 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-4 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-3 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-2 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-1 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

29-20 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-19 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-18 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-17 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-16 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-15 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-14 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-13 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-12 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-11 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-10 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-9 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-8 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-7 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-6 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-5 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-4 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-3 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-2 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-1 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

28-7 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-6 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-5 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-4 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-3 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-2 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-1 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

27-9 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-8 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-7 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-6 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-5 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-4 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-3 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-2 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-1 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

26-2 – Hotararea CL nr. 26-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara CL 27 februarie 2018

26-1 – Hotararea CL nr. 26-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara CL 27 februarie 2018

25-3 – Hotararea CL nr. 25-2018 privind aprobarea Agendei Culturale a comunei pentru anul 2018

25-2 – Hotararea CL nr. 25-2018 privind aprobarea Agendei Culturale a comunei pentru anul 2018

25-1 – Hotararea CL nr. 25-2018 privind aprobarea Agendei Culturale a comunei pentru anul 2018

24-3 – Hotararea CL nr. 24-2018 privind stabilirea , constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza comunei Otelec

24-2 – Hotararea CL nr. 24-2018 privind stabilirea , constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza comunei Otelec

24-1 – Hotararea CL nr. 24-2018 privind stabilirea , constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza comunei Otelec

23-2 – Hotararea CL nr. 23-2018 privind aprobarea continuarii contractelor existente cu SC POPEXRES si SC POLARIS M HOLDING necesare salubrizarii pana la inceperea noului operator

23-1 – Hotararea CL nr. 23-2018 privind aprobarea continuarii contractelor existente cu SC POPEXRES si SC POLARIS M HOLDING necesare salubrizarii pana la inceperea noului operator

22-29 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-28 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-27 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-26 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-25 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-24 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-23 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-22 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-21 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-20 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-19 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-18 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-17 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-16 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-15 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-14 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-13 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-12 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-11 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-10 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-9 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-8 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-7 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-6 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-5 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-4 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-3 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-2 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-1 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

21-2 – Hotararea CL nr. 21-2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Otelec pentru anul scolar 2018-2019

21-1 – Hotararea CL nr. 21-2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Otelec pentru anul scolar 2018-2019

20-4 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

20-3 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

20-2 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

20-1 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

19-4 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

19-3 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

19-2 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

19-1 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

18-2 – Hotararea CL nr. 18-2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 208 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

18-1 – Hotararea CL nr. 18-2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 208 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

17 – Hotararea CL nr. 17-2018 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica

16-2 – Hotararea CL nr. 16-2018 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan comuna Otelec identificator unic 400613

16-1 – Hotararea CL nr. 16-2018 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan comuna Otelec identificator unic 400613

15-2 – Hotararea CL nr. 15-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 15 ianuarie 2018

15-1 – Hotararea CL nr. 15-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 15 ianuarie 2018

14-2 – Hotararea CL nr. 14-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara din 31 ianuarie 2018

14-1 – Hotararea CL nr. 14-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara din 31 ianuarie 2018

13-5 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-4 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-3 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-2 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-1 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

12-2 – Hotararea CL nr. 12-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 09.01.2018

12-1 – Hotararea CL nr. 12-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 09.01.2018

11 – Hotararea CL nr. 11-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta extraordinara din data de 15 ianuarie 2018

10 – Hotararea CL nr. 10-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

9-2 – Hotararea CL nr. 9-2018 privind aprobarea sumei de 36215,80 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

9-1 – Hotararea CL nr. 9-2018 privind aprobarea sumei de 36215,80 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

8-2 – Hotararea CL nr. 8-2018 privind aprobarea sumei de 160244,01 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

8-1 – Hotararea CL nr. 8-2018 privind aprobarea sumei de 160244,01 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

7-2 – Hotararea CL nr. 7-2018 privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local

7-1 – Hotararea CL nr. 7-2018 privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local

6-2 – Hotararea CL NR. 6-2018 privind aprobarea procesului- verbal al sedintei din 08.01.2018

6-1 – Hotararea CL NR. 6-2018 privind aprobarea procesului- verbal al sedintei din 08.01.2018

5 – Hotararea CL NR. 5-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta extraordinara 9 ianuarie 2018

4-2 – Hotararea CL nr. 4-2018 privind restituirea sumei de 22950 lei reprezentand sume alocatii bugetare elaborare PUG 2017

4-1 – Hotararea CL nr. 4-2018 privind restituirea sumei de 22950 lei reprezentand sume alocatii bugetare elaborare PUG 2017

3-2 – Hotararea CL nr. 3-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 29.12.2017

3-1 – Hotararea CL nr. 3-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 29.12.2017

2-4 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

2-3 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

2-2 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

2-1 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

1 – Hotarare Cl NR. 1-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta extraordinara din 8 ianuarie 2018

2017

2016

53 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Kozma Stefan, prin demisia acestuia si declararea vacanta a locului consilierului in cauza

52 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna decembrie 21

51 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 08.12.2016

50 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 21.12.2016 orele 14.00

49 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna decembrie 8

48 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.11.2016

48 – Hot. privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii de curatire fose septice pe raza comunei Otelec

47 – Hot. privind modificarea hotararii nr.10 din 2013

47 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 08.12.2016 orele 9.00

46 – Hot. privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational

46 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

45 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna mai 26

45 – Hot. privind aprobarea trecerii drumului comunal DC 208 Otelec – Sanmartinul Maghiar din administrarea CL al comunei Otelec in administrarea CJ Timis

44 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2017

44 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.04.2016

43 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 26.05.2016 orele 14.00

43 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela NM 1 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

42 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela NM 50 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

42 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

41 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

41 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela A 2099 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

40 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela A 2100 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

40 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

39 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2016, pentru bugetul local a comunei Otelec

39 – Hot. privind alipirea a unor imobile inscrise in CF 400312 Otelec si CF 401188 Otelec care fac parte din domeniul public

39 – anexa 8

39 – anexa 7

39 – anexa 6

39 – anexa 5

39 – anexa 4

39 – anexa 3

39 – anexa 2

39 – anexa 1

38 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 23.03.2016

38 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 26.10.2016

37 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.11.2016 orele 10.00

37 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.04.2016 orele 14.00

36 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna martie 23

36 – Hot. privind aprobarea compensarii din chirie a contravalorii materialelor folosite la lucrarile de reparatii la imobilul nr.207 Iohanisfeld

35 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2016, pentru bugetul local

35 – Hot. privind aprobarea proiectului de contract pentru prestari servicii silvice in fondul forestier, proprietate a comunei Otelec

35 – anexa 9

35 – anexa 8

35 – anexa 7

35 – anexa 6

35 – anexa 5

35 – anexa 4

35 – anexa 3

35 – anexa 2

35 – anexa 1

34 – Hot. privind inchirierea prin licitatie deschisa cu oferte a terenurilor disponibile cu destinatia pasune, proprietate privata a comunei Otelec

34 – Anexa 2.2 – Contract-Cadru

34 – Anexa 2.1 – Studiu de oportunitate

34 – Anexa 2 – Caiet de sarcini

34 – Anexa 1 – Regulament

33 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.09.2016

33 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 10.03.2016

32 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 26.10.2016 orele 14.00

32 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL Otelec din data de 23.03.2016 orele 14.00

31 – Hot. privind atestarea domeniului privat al comunei Otelec si completarea inventarului domeniului privat al comueni Otelec

31 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Anexa Camin Cultural Iohanisfeld in loc. Iohanisfeld

30 – Hot. privind preluarea atributiilor de sef serviciu SPCLEP Otelec

30 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Anexa Camin Cultural Otelec in loc. Otelec,

29 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna martie 10

29 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Reabilitare prin asfaltare drumuri, strazi secundare loc.Otelec, com.Otelec

28 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 24.02.2016

28 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Modernizare Strazi in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld

27 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL Otelec din data de 10.03.2016 orele 13.00

27 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Etajare Scoala Gimnaziala cu sala de sport Iohanisfeld si modernizare

26 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna septembrie 28

26 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

25 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2015, pentru bugetul local a comunei Otelec

25 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 30.08.2016

25 – anexa 7 la HCL 25-2016

25 – anexa 6 la HCL 25-2016

25 – anexa 5 la HCL 25-2016

25 – anexa 4 la HCL 25-2016

25 – anexa 3 la HCL 25-2016

25 – anexa 2 la HCL 25-2016

25 – anexa 1 la HCL 25-2016

24 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.09.2016 orele 14.00

24 – Hot. privind actualizarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local Otelec

23 – Hot. privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica

23 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

22 – Hot. privind aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul comunei Otelec pentru anul 2016

22 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

21 – Hot. privind preluarea atributiilor de sef serviciu SPCLEP Otelec

21 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentare cu apa si statie de tratare in loc. Iohanisfeld

20 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentarea cu apa loc. Otelec

19 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna februarie 24

19 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna august 30

18 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

18 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.01.2016

17 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 24.02.2016 orele 14.00

16 – Hot. privind aprobarea solutiei preliminare a Planului Urbanistic General al comunei Otelec

15 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 28.07.2016

15 – Hot. privind darea in folosinta gratuita terenului inscris in CF 400013 Otelec – Asociatiei Otelek Magyarul Magyarokert Egyesulet

14 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 30.08.2016 orele 14.00

13 – Hot. privind imputernicirea primarului com. Otelec pentru a semna actele de dezmembrare in forma autentica a terenurilor domeniul privat al com. Otelec

13 – Hot. privind revocarea hotararii nr.27-21.05.2014

12 – Hot. privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis

12 – Hot. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

11 – Hot. cu privire la modificarea hotararii nr.61-2015, aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016

11 – Hot. privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei Otelec 2016

10 – Hot. privind aprobarea procedurei de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere pentru acordarea de facilitati fiscale conform OUG 44-2015

10 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2016, pentru bugetul local a comunei Otelec

10 – anexa 9

10 – anexa 8

10 – anexa 7

10 – anexa 6

10 – anexa 5

10 – anexa 4

10 – anexa 3

10 – anexa 2

10 – anexa 1

9 – Hot. privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei Otelec 2016

9 – Hot. privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local Otelec

8 – Hot. privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Otelec, pentru anul scolar 2016-2017

8 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 01.07.2016

7 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.07.2016 orele 14.00

7 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2016

6 – Hot. privind constituirea comisiilorde specialitate a Consiliului Local Otelec

6 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 05.01.2016

5 – Hot. privind constituirea comisiilorde specialitate a Consiliului Local Otelec

5 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.01.2016 orele 10.00

4 – Hot. privind constituirea comisiilorde specialitate a Consiliului Local Otelec

4 – Hot. privind acoperirea definitiva dficitului Sectiunii de dezvoltare in cuantum de 367.389,38 lei din excedentul bugetului local

3 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna decembrie 31

3 – Hot. privind declararea constituirii Consiliului local

2 – Hot. privind validarea mandatelor consilierilor locali

2 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 18.12.2015

1 – Hot. privind alegerea Comisiei de validare

1 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL Otelec din data de 05.01.2016 orele 14.00

2015

61 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

60 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna decembrie 18

59 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

58 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 09.12.2015

57 – Hot. privind aprobarea modificarii suprafetei imobilelor DS din coumna Otelec

56 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna decembrie 9

55 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

54 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld, avand identificator unic 400498

53 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

52 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

50 – Hot. privind acordarea de facilitati fiscale

49 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna noiembrie 25

48 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2016

47 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna noiembrie

46 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita (CF 400232- Uivar – com.Otelec, nr.32-1-Iohanisfeld) D-lui Obreja Costel

45 – Hot. privind imputernicirea primarului com. Otelec pentru a semna actele de dezmembrare in forma autentica a terenurilor domeniul privat al com. Otelec

44 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna octombrie

43 – Hot. privind readerarea com. Otelec la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala Banat-Vest, pentru impelementarea axei LEADER din PNDR 2014-2020

42 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna septembrie

41 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

40 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

39 – Hot. privind numirea comisiei de receptie a utilajelor si echipamentelor din cadrul proiectului Achizitie de utilaje si echipamente pentru dotarea SVSU al com. Otelec

37 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Otelec pentru anul 2015

36 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al com. Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea Com.Otelec

35 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela LPJ 1904 Otelec in suprafata de 25500 mp, proprietatea privata a comunei Otelec

34 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld, avand identificator unic 400495

33 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna august

32 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a 300 mp (CF 401479- Uivar, nr.292-a-Iohanisfeld) D-nei Horvath Olimpia

31 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a 500 mp (CF 400552- Otelec, nr.336-Iohanisfeld) D-lui Cotut Gabriel

30 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a 500 mp (CF 400303- Otelec, nr.46-Iohanisfeld) D-nei Cecan Alexandra

29 – Hot. cu privire la modificarea hotararii nr.49-2013 privind nivelul valorilor impozabilem impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate incepand din anul fiscal 2014

28 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2015, pentru bugetul local a comunei Otelec

27 – Hot. privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

26 – Hot. privind aderarea comunei Otelec la Asociatia Comunelor din Romania

25 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

23 – Hot. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Otelec 2014-2020

22 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna iunie

21 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

19 – Hot. privind revocarea hotararilor nr. 7, 8, 9 din 29.01.2014

18 – Hot. privind aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul comunei Otelec pentru anul 2015

17 – Hot. cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pajistile permanente din proptietatea privata a comunei Otelec

16 – Hot. privind executia bugetara pe trimistrul al anului 2015, pentru bugetul local, a comunei Otelec

15 – Hot. privind invheierea exercitiului bugetar pe anul 2014, pentru bugetul local, bugetul activitatilor proprii (autofinantate)

14 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

13 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

12 – Hot. privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii avand ca obiect intocmirea de documentatii si consultanta in procedura de achizitie publica di

10 – Hot. privind modificarea hotararii nr.39 din 2013

9 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentare cu apa loc. Iohanisfeld

8 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentare cu apa loc. Otelec

7 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

6 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Otelec pentru anul 2015

5 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2015

4 – Hot. privind acordul de principiu pentru schimbare amplasament drumuri de exploatare

3 – Hot. privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase

2 – Hot. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2015-2016

2014

54-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 luna decembrie

53-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

52-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

51-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 luna decembrie

50-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

49-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

48-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

47-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

46-1 – Hot. privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1942 mp situat in com. Otelec, loc.Iohanisfeld

45-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

43-1 – Hot. cu privire la aprobarea vanzarii imobilului proprietate de stat

42-1 – Hot. privind validarea mandatului de consilier local si modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul CL Otelec

41-1 – Hot. privind completarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali

40-1 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Biro Ladislau, prin demisia acestuia si declararea vacanta a locului consilierului in cauza

39-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

38-1 – Hot. privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Otelec in Adunarea Generala a ADID Timis

38-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei, a unor terenuri intravilane proprietatea Com. Otelec

37-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei, a unor terenuri intravilane proprietatea Com. Otelec

36-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

35-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

34-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna iulie

33-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna iunie

32-1 – Hot. privind modificarea hotararii nr.23 din 2014

31-1 – Hot. privind insusirea documentatiei tehnice pentru apartamentarea imobilului, casa situat in com. Otelec, loc. Iohanisfeld nr.98

30-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in com. Otelec, loc. Iohanisfeld, avand identificator unic 400155

29-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri extravilane proprietatea Com. Otelec

27-1 – Hot. privind aprobarea infiintarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul judetului Timis, prin ADID Timis

26 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

25-1 – Hot. privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2013, pentru bugetul local, bugetul activitatilor proprii

24-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

23-1 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului pe anul 2014

22-1 – Hot. cu privire la scoaterea la licitatie publica deschisa,aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, etc

21-1 – Hot. privind acordarea unui mandat special imputernicitului C.L. al comunei Otelec in Adunarea Generala ordinara a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal

20-1 – Hot. privind aprobarea inceperii demersurilor necesare pentru schimbarea categoriei de folosinta a unor terenuri situate in comuna

19-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea Comuna Otelec

18-1 – Hot. privind radierea drpetului de administrare a IGCL Jimbolia, asupra imobilelor proprietatea Statul Roman din comuna Otelec

17-1 – Hot. privind aprobarea modelului legitimatiei pentru primar, viceprimar, consilieri locali si personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

16-1 – Hot. privind transmiterea unor mijloace fixe si a terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate publica a comunei catre Aquatim SA

15-1 – Hot. privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

14-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

13-1 – Hot. aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica

12-1 – Hot. cu privire la stabilirea componentei comisiei de avizare a adunarilor publice si a locurilor pentru desfasurarea adunarilor publice

11-1 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2014

10-1 – Hot. privind insusirea Planului de Urbanism General

9-1 – Hot. privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de licitatie pentru concesionarea, inchirierea

8-1 – Hot. privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de receptie servicii, lucrari de constructii si reparatii

7-1 – Hot. privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selectie oferte servicii, lucrari de constructii si reparatii

6-1 – Hot. privind atestarea domeniului privat si completarea inventarului domeniului privat al comunei Otelec

5-1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2014-2015

4-1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2014-2015

3-1 – Hot. privind validarea mandatului de consilier local si modificarea componentei comisiilor de specialitate

2-1 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Veja Florin Dan

1-1 – Hot. privind acoperirea deficitului final din excedentul anilor precedenti

2013

51-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

50-1 – Hot. privind aprobarea investitiilor in comuna Otelec, pentru anul 2014

49-1 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul 2014

48-1 – Hot. privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ale Primariei Comunei Otelec

47-1 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului

46-1 – Hot. privind acordarea unui de spor sef serviciu D-nei Frig Iulia Elisabeta din cadrul SPCLEP Otelec

45-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in loc. Otelec, avand identificator unic 400205

44-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

43-1 – Hot. privind aprobarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant din Comuna Otelec

42-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al com. Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea com .Otelec

41-1 – Hot. privind aprobarea planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

40-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

39-1 – Hot privind instrumentarea proiectului de investitii ‘Achizitie de utilaje si echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar

38-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

37-1 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

36-1 – Hot. privind modificarea hotararii nr.24 din 2013

35-1 – Hot. privind aprobarea Codului de conduita a functionarilor publici si personalului conractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

34-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al com. Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea com .Otelec

33-1 – Hot. privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de macces al furnizorilor de retele de comunitatii electronice

32-1 – Hot. privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in com. Otelec

31-1 – Hot. privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitaraApa-Canal Timis sa exercite in numele si pe seama com.Otelec

30-1 – Hot. privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare

29-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 400156

28-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

27-1 – Hot. privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica

26-1 – Hot. privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului

25-1 – Hot. privind aprobarea caietului de sarcini aferent vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor terenuri

24-1 – Hot. cu privire la scoaterea la licitatie publica deschisa, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini

23-1 anexa Hot. privind aprobarea Regulamentului -cadru, privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice

23-1 – Hot. privind aprobarea Regulamentului -cadru, privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice

22-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

21-1 – Hot. privind validarea mandatului de consilier local si modificarea componentei comisiilor de specialitate

20-1 – Hot. privind concesionarea terenului inscris in Cartea Funciara nr.401480 din domeniul privat al comunei Otelec

19-1 – Hot. privind vanzarea terenului inscris in Cartea Funciara nr.400013 Otelec

18-1 – Hot. privind vanzarea terenului inscris in Cartea Funciara nr.400070 Otelec

17-1 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Sipos Zoltan Ludovic

16-1 – Hot. privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Otelec

15-1 – Hot. privind aprobarea unor taxe locale pe anul 2013

14-1 – Hot. privind incheierea exercitului bugetar pe anul 2012, pentru bugetul local, bugetul activitatilor proprii

13-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 400069

12-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 402787

11-1 – Hot. privind asocierea comunei Otelec, prin Consiliului Local Otelec, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

10-1 – Hot. privind aprobarea intabularii strazilor din intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale Otelec

9-1 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2013

8-1 – Hot. privind aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente produse si sau gestionate

7-1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

6-1 – Hot. privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

5-1 – Hot. privind aderarea comunei Otelec la Asociatia Comunelor din Romania

4-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

3-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

2-1 – Hot. privind aprobarea contributiei financiare datorata de Consiliul Local Otelec in calitate de membru ADID

1-1 – Hot. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013

2012

25 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitelel si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora

24 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

24 – Hot. privind aprobarea investitiilor in comuna Otelec, pentru anul 2013

23 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

23 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

22 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

22 – Hotarare privind finantarea multianuala a obiectivului de investitie ‘Alimentare cu apa’

21 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita

21 – Hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor pentru Alimentare cu apa si statie de tratare in loc. Iohanisfeld

20 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Asociatiei Otelekert-Pro Otelec

20 – Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivului de investitie ‘Alimentare cu apa’

19 – Hot. privind aprobarea contributiei financiare datorata de Consiliul Local Otelec in calitate de membru GECT

19 – Hotarare privind inscrieri in Carte Funciara a imobilului NGL

18 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc.Iohanisfeld avand identificator unic 400581

18 – Hot. privind aprobarea realizarii proiectului de investitii ‘Dotare camine culturale in comuna Otelec’

17 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

17 – Hotarare cu privire la aprobarea vanzarii imobilului proprietate de stat

16 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

16 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec…

15-2 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

15 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

14-2 – Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

14 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 401954

14 – Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

13 – Hotarare privind radierea dreptului de administrare a SGCL Jimbolia, ICRAL Timisoara

13 – Hotarare privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2013

12 – Hotarare privind concesionarea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

12 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec

11 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

11 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

10 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

10 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

9 – Hotarare privind Inventarului terenurilor disponibile

9 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela HB 1900 Otelec

8 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

8 – Hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate….

7 – Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Otelec

7 – Hotarare privind desemnarea reprezentantului in Adunare Generala a ADID TIMIS

6 – Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

6 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

6 – Anexe Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

5 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

5 – Hotarare privind alegerea viceprimarului

4 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

4 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

3 – Hotarare privind declararea constituirii Consiliului local

3 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec

2 – Hotarare privind validarea consilierilor locali

2 – Hotarare privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local

1 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012

1 – Hotarare privind alegerea comisiei de validare

2011

50 – Hotarare privind predarea microbuzului scolar la Scoala cu clasele I-VIII Iohanisfeld

49 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

48 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

47 – Hotarare privind complectarea Hotararii nr.41-2011a Consiliului Local

46 – Hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren extravilan in suprafata de 500 mp.

45 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

44 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului HOROBA AUREL

43 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 400379

42 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

41 – Hotarare privind acordarea de facilitati pentru plata obligatiilor fiscale ca urmare a aplicarii prevederilor art.XI

40 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 400106

39 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

38 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

37 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei al domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri extravilane

36 – Hotarare privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2012

35 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

34 – Hotarare privind revocarea hotararilor nr.27 si 29 din 15.07.2011

33-1 – Hotarare privind aprobarea asocierii comunei, cu SC OTELEC EOLIAN ENERGY S.R.L.

33 – Hotarare privind aprobarea asocierii comunei, cu SC OTELEC EOLIAN ENERGY S.R.L.

32 – Hotarare privind aprobarea modelului de stema pentru comuna Otelec

31 – Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Otelec

30 – Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Otelec

29 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construire de locuinte proprietate personala

28 – Hotarare privind dezlipirea imobilului, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 400723

27 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

26 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec

25 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-Cadru pentru concesionarea bunurilor imobile din patrimoniul

24 – Hotarare privind rectifiarea bugetului local pe anul 2011

23 – Hotarare privind utilizarea fondului de rulment constituit la incheierea exercitiului bugetar al anului 2010

22 – Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Otelec a Caminelor Culturale

21 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2011

20 – Hotarare pentru aprobarea instrumentarii obiectivului de investitii ‘Reabilitare Camin Cultural, loc. Otelec’

19 – Hotarare pentru aprobarea instrumentarii obiectivului de investitii ‘Reabilitare Camin Cultural, loc. Iohanisfeld’

18 – Hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate

17 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Functionare a Comisiei de Analizare

16 – Hotarare privind aprobare planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati

15 – Hotarare privind aprobare obiectivului de investitii ‘Alimentare cu apa si statie de tratare’

14 – Hotarare privind obiectivului de investitii ‘Canalizare menajera in comuna Otelec’

13 – Hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate, pentru anul 2011

12 – Hotarare privind modificarea hotararii nr. 21 din 2010

11 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Mironescu Iulian

10 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Bolbos Florin

9 – Hotarare privind reabilitarea prin pietruire a drumui comunal DC 205 Otelec – Sanmartinu Maghiar

8 – Hotarare privind rebilitarea prin pietruire a strazilor

7 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2010

6 – Hotarare privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local

5 – Hotarare privind acordarea scutirilor de impozite si taxe locale

4 – Hotararea privind infiintarea Serviciul Public Comunitar Local de E videnta a Persoanelor

3 – Hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Otelec pe anul 2011

2 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor de pe raza Comunei Otelec

1 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situtat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 401459

2010

38 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

37 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

36 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

35 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis

34 – Hotarare privind avizul de principiu, de concesionare a unui teren din domeniul privat al comunei Otelec

33 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 401135

32 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc Iohanisfeld avand identificator unic 400343

31 – Hotarare privind aderarea Consiliului local al comunei Otelec la Asociatia Proprietarilor de Teren 1 Pustinis

30 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

29 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela CS Terenuri Sport, loc. Otelec

28 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela PS-Pasuni cu nr. cvartal 2, nr. parcela 2

27 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela CP-Parcuri cu nr. cvartal 15, nr. parcela 1, loc. Iohanisfeld

26 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

25 – Hotarare privind aprobarea aderarii comunei la ASOCIATIA ‘Grupul de Actiune Locala (GAL)’

24 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela HB cu nr. cvartal 2, nr. parcela 1 si trecerea in proprietatea privata

23 – Hotarare privind dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Donosa Petru si sotia

22 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Fechete Alexandru

21 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

20 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400723

19 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400035

18 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400106

17 – Hotarare privind rectificare bugetului local pe anul 2010

16 – Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului

15 – Hotarare privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

14 – Hotarare privind incheierea contractelor de asigurare obligatorie a locuintelor aflate in proprietatea statului

13 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

12 – Hoatarare privind stabilirea nivelului de majorari de intarziere

11 – Hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public a Comunei Otelec

10 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2009

9 – Tabel cu denumirile populare propuse

9 – Hotarare privind atribuirea denumirilor populare penru strazile din comuna Otelec

8 – Hotarare privind aprobare bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2010

7 – Hotarare privind infiintarea serviciului de transport public local

6 – Hotarare privind asocierea consiliului local al comunei Otelec la Asociatia Microregionala ‘BANAT-RIPENSIS’

5 – Hotarare privind organizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase

4 – Hotarare privind organizarea si desfasurarea pasunatului incepand din anul 2010

3 – Hotararen privind stabilirea numarului de animale ce pot fi tinute in intravilanul localitatilor

2 – Hotarare privind constituirea Consiliului Consultativ al comunei Otelec

1 – Hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzarea sau utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative

2009

39 – Hotarare privind stabilirea locurilor de amplasare a statiilor publice

38 – Hotarare privind stabilirea tarifului lunar al chiriei practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte

37 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

36 – Hotarare privind aprobarea unei suprafete de teren din domeniul public al comunei in vederea ameliorarii prin impadurire

35 – Hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in localitatea IOhanisfeld identificator unic 400046

33 – Hotarare privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale pe anul fiscal 2010

32 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

31 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

30 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului sportiv-recreativ in balta Otelec HB 1900

29 – Hotarare privind acordul de participare a comunei Otele in Gruparea Europeana BANAT TRIPLEX CONFINIUM

28 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

27 – Hotarare privind dezmembrarea terenului situat in localitatea Otelec nr. 470 inscris in cf 400258

26 – Hotararea privind inregistrarea vehicolelor care circula ocazional pe drumurile publice

25 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400380

24 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

23 – Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2010

22 – Hotarare privind infiintarea Serviciului de salubrizare al comunei Otelec

21 – Hotarare privind aprobarea inchderii si ecologizarii terenurilor aferente depozitelor de deseuri de pe raza comunei

20 – Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru bugetul propriu

19 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

18 – Hotarare priivind stabilirea limitelor minime a veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzare sau utilizare

17 – Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

16 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Iohanisfeld avand CF 1448

15 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Otelec identificator 400259

14 – Hotarare privind acordarea tichetelor cadou cadrelor didactice

13 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

12 – Hotarare privind utilizarea fondului de rulment

11 – Hotararea privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2009

10 – Hotarare privind validarea mandatului de conslier

9 – Hotarare privind incetarea mandatului de consilier

8 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

7 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Otelec avand identificator unic 400050

6 – Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comueni Otelec

5 – Hotarare privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura terenurilor si contructiilor

4 – Hotarare privind organizarea Comandamentului antiepizoticlocal pentru prevenirea patrunderii de boli

3 – Hotarare privind rectificarea hotararilor nr. 7 si 8 si modificarea hotararii nr. 6

2 – Hotarare privind reabilitarea drumurilor si strazilor in comuna Otelec

1 – Hotarare privind solutionarea problemei iluminatului public stradal

2008

20 – Hotarare privind aprobarea compensarii valorii lucrarilor de la imobilul 179 cu contravaloarea chiriei

19 – Hotarare privind asocierea comunei Otelec cu comuna Giulvaz in vederea constituirii asociatiei ADIOG

18 – Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii al Primariei Comunei Otelec

17 – Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2009

16 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

15 – Hotarare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul comunei Otelec

14 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local

13 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

12 – Hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta si diminuarea suprafetei imobilului inscris in CF nr. 42, numar cadastral 200-119-16-1

11 – Hotarare privind mentinerea taxelor pe anul 2008

10 – Hotarare privind asocierea comunei Otelec cu judetul Timis si unitatile administrativ teritorialedin acest judet in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare ADID

9 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

8 – Hotarare privind organizarea Comisiei de specialitate pentru INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, COPII, TINERET, SPORT, CULTE

7 – Hotarare privind organizarea comisiei de specialitate pentru AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECTIA MEDIULUI

6 – Hotarare privind organizarea Comisiei de specialitate pentru ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, PATRIMONIU SI DE DISCIPLINA

5 – Hotarare privind alegerea viceprimarului

3 – Hotararea privind declararea constituirii Consiliului Local

2 – Hotarare privind validarea consilierilor locali

1 – Hotarare privind alegerea comisiei de validare